Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden. De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. Onze leveringen, prestaties en facturen zijn steeds contant, met bancontact of per overschijving betaalbaar op de zetel van de firma en dit binnen de vervaldatum van de factuur.
 4. Bij het niet betalen van een factuur zal een eerste kosteloze herinnering worden opgestuurd conform de wet van 04/05/2023. Hierbij krijgt u 14 kalenderdagen om deze te betalen. Bij niet betaling binnen deze termijn zal overgegaan worden tot het aanrekenen van schadebeding en/of verwijlintresten.
 5. Bij het niet betalen van een factuur nadat een eerste kosteloze herinning werd uitgestuurd zal een aangetekende zending met schadebeding worden opgemaakt.
  1. Hoofdsom tot € 150,00 bijkomend schadebeding van € 20,00
  2. Hoofsom tussen € 150,01 en € 500,00 bijkomend schadebeding van € 30,00 + (10% van het factuurbedrag)
  3. Hoofdsom hoger dan € 500,01 bijkomend schadebeding van € 65,00 + (5% van het factuurbedrag)
 6. Indien zowel de eerste kosteloze herinning als de aangetekende zending zonder gevolg blijft zal het dossier worden overgemaakt aan de deurwaarder. Het niet naleven van voormelde bepalingen kan zware gevolgen hebben.
 7. Niet betaalde facturen op de vervaldag, brengen van rechtswege een intrest mee. De nalatigheidsintresten worden beperkt tot de wettelijke intrest zoals opgenomen in de Wet van 02/08/2002
 8. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het arrondissement verbonden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 9. Klachten betreffende onze facturen, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 10. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.