Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden. De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. Kosteloos annuleren tot 2 uur voor het afgesproken uur van ophaling.
 4. Onze leveringen, prestaties en facturen zijn steeds contant, met bancontact of per overschijving betaalbaar op de zetel van de firma en dit binnen de vervaldatum van de factuur.
 5. Bij het niet betalen van een factuur binnen de vervaltermijn, zal een kosteloze eerste herinnering conform de wet van 04/05/2023 houdende invoeging van boek XIX “schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht verzonden worden. Bijkomende herinneringen zullen aangerekend worden aan 7,50 euro te vermeerderen met de portkosten.
 6. Bij het niet betalen van een factuur en na het verstrijken van een termijn van veertien kalenderdagen en drie werkdagen na het vesturen van de eerste kosteloze herinnering zoals omschreven sub 5 van deze algemene voorwaarden zullen volgende bedragen verschuldigd worden:
  1. Een forfaitaire schadevergoeding, als volgt getarifeerd:
   1. Als het verschuldigde saldo op het moment van het versturen van de eerste herinnering kleiner of gelijk is aan 150,00 euro: 20,00 euro
   2. Als het verschuldigde saldo op het moment van het versturen van de eerste herinnering ligt tussen 150,01 euro en 500 euro: 30,00 euro te vermeerderen met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro.
   3. Als het verschuldigde saldo op het moment van het versturen van de eerste herinnering 500,01 euro of meer bedraagt: 65 euro te vermeerderen met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven de 500 euro, en met een maximale forfaitaire schadevergoeding van 2.000,00 euro
  2. Verwijlintresten gelijk aan de wettelijke intrestvoet te vermeerderen met 8% op het nog verschuldigde saldo op het moment van het verzenden van de eerste kosteloze herinnering, en dit te rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op deze waarop de eerste kosteloze herinnering werd verstuurd.
 7. Indien binnen voormelde termijn geen gevolg wordt gegeven aan de eerste kosteloze herinnering, zal het dossier overgemaakt worden aan een gerechtsdeurwaarder.
 8. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het arrondissement verbonden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 9. Klachten betreffende onze facturen, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 10. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.