Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden. De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. Onze leveringen, prestaties en facturen zijn steeds contant of met bancontact betaalbaar op de zetel van de firma.
 4. Bij het niet betalen van een factuur zal een eerste herinnering met rappelkost van € 25,00 worden aangerekend.
 5. Bij het niet betalen van een factuur nadat een eerste herinning met rappelkost werd uitgestuurd zal een aangetekende zending met rappelkost van € 50,00 worden opgemaakt.
 6. Indien zowel de eerste herinning als de aangetekende zending niet wordt beantwoord zal het dossier worden overgemaakt aan de deurwaarder.
 7. Niet betaalde facturen op de vervaldag, brengen van rechtswege een intrest mee van 12% per jaar, zonder ingebrekestelling.
 8. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50 en een maximum van 1.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eventuele gerechtskosten.
 9. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het arrondissement verbonden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 10. Klachten betreffende onze facturen, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 11. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper. 9.Elke bestelbon, getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.